Trestní právo


V oblasti trestního práva poskytujeme svým klientům v procesním postavení obviněného (obžalovaného) komplexní právní zastoupení (obhajobu) v trestním řízení. Jde především o


  • zastupování klienta u všech úkonů v přípravném řízení,

  • zastupování klienta u hlavního líčení,

  • podávání opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení,

  • jednání jménem klienta o možnosti podmíněného zastavení trestního stíhání či o narovnání dle § 308 a 309 trestního řádu,

  • jednání s poškozeným o náhradě škody způsobené trestným činem,

  • podávání žádostí o propuštění z vazby,

  • jednání z Probační a mediační službou ČR,

  • podávání žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu.


V trestním řízení, především u hlavního líčení, poskytujeme své služby i poškozeným, kteří se proti obžalovanému domáhají uhrazení škody, kterou jim trestným činem způsobil. V této souvislosti zajišťujeme např. vyhotovení znaleckých posudků apod.


Klienty zastupujeme na základě udělené plné moci i v přestupkovém řízení před orgány státní správy a samosprávy.