Procesní právo


Své klienty na základě plné moci zastupujeme ve všech druzích soudních sporů (občanskoprávních, obchodněprávních, pracovněprávních atd.). Většinou se jedná o kompletní právní zastoupení od první porady s klientem přes sepis žaloby nebo vyjádření k žalobě (pokud je klient v procesním postavení žalovaného) až po právní zastupování v celém průběhu soudního řízení.


Dle přání či potřeb klienta se ale také může jednat pouze o jednotlivé procesní úkony (např. sepis žaloby), když v takovém případě si klient sám žalobu podá a sám v řízení vystupuje či pouze o právní poradenství.


Vymáhání pohledávek

Poskytujeme kompletní právní zastoupení v oblasti vymáhání pohledávek, které spočívá především v


  • sepsání poslední výzvy k plnění před podáním žaloby a její zaslání dlužníkovi s hlavičkou advokátní kanceláře,

  • sepsání žalobního návrhu a jeho podání příslušnému soudu,

  • zastupování v celém soudním řízení, většinou bez potřeby součinnosti klienta ve smyslu jeho účasti u soudních jednání apod.,

  • konání všech potřebných procesních úkonů na základě výzvy soudu,

  • zajištění všech formalit potřebných k nařízení exekuce v případě dlužníkovy nečinnosti,

  • sepsání návrhu na prohlášení exekuce a jeho zaslání příslušnému soudu s tím, že věc bude předána jednomu z exekutorů, s kterými naše kancelář navázala v průběhu trvání praxe úspěšnou spolupráci a jejichž postup je zpravidla velmi efektivní,

  • navázání kontaktu s příslušným exekutorem a spolupodílení se na co nejefektivnějším vymožení klientovy pohledávky,

  • v případě, že tomu okolnosti případu odpovídají a je dáno podezření, že klientův dlužník spáchal trestný čin, je možné jménem klienta podat i trestní oznámení na tohoto dlužníka. V takovém případě nabízíme klientům i právní zastoupení v tomto trestním řízení.